ЕС проект

• Организация и управление на проекта

• Информираност и публичност

• Проучване на възможно най-добрите практики в областта на управлението на документите в България, Австрия и ЕС.

• Анализ на базата на резултатите от проучването и предложения на модели за прехвърляне на прилаганите практики.

• Разработване на уеб-базирана платформа за обмен на новаторски подходи.

• Серия от обучения за представители на целевите групи с цел да се задълбочат познанията на управлението на документи, включително посещения за споделяне на опит и обмен на длъжностни лица за обмен на най-добри практики, ноу-хау, трансфер на идеи, техники и подходи.