ЕС проект

• Идентифициране на реалните нужди за нови подходи за подобряване на работата и компетентността на служителите чрез демонстриране на възможностите на управлението на документи

• Изпълнение на транснационалното сътрудничество по отношение на възможностите за развитие на знанията и уменията на физически лица

• Да се обменят опит, идеи, знания, ноу-хау, персонал чрез съвместно изпълнение на проекта за подобряване на ефективността, навременността и адекватността на човешките ресурси

• Трансфер от Австрия и ЕС за успешни и новаторски методи в ефективното обучение на персонала

• Сътрудничество между проекти в различни страни за работа в мрежа и партньорство с възможности и акцент върху изпълнението на управлението на документи

• Социално включване на застаряващата работна сила и подобряване на възможностите за заетост и работни условия и насърчаване на анти-дискриминация и равни възможности за всички

• Включване и развитие на дигиталните умения за развиване на нови компетенции за нови работни места

• Подобряване и развитие на ефективно партньорство между двете организации в полза на двете страни с фокус върху специфични проблеми в областта на човешките ресурси чрез взаимодействие в мрежа за развитие на алтернативни гледни точки, да се набележат и приложат приоритети и действия, за да намерят общи решения на проблемите и т.н.

• Проучване и анализ на формите и моделите на възможностите за развитие на управлението на документи в България, Австрия и Европейския съюз за прилагане на най-добрите практики и насърчаване на предприемачеството чрез разширяване и подобряване на знанията и уменията на целевата група

• Осигуряване на благоприятна среда за създаване на нови контакти и възможности за бизнес между членовете на целевата група

• Осигуряване на прозрачност и отчетност при изпълнението на планираните дейности по проекта

• Повишаване на обществената осведоменост чрез разпространението и трансфера на иновативни резултати